Vedtekter

§ 1
KLUBBENS NAVN

Klubbens navn er Norwegen Afterskiteam, stiftet 01.01.2001.

§ 2
KLUBBENS FORMÅL

Klubben har til formål å:
• Fremme sosialt samvær og fysisk fostring på ski/afterski.
• Være en eksklusiv klubb for skiinteresserte.
• Dyrke interessen for ski generelt og legge til rette for skireiser rundt om i verden.
• Organisere årlig julebord.

§ 3
HVEM KAN BLI MEDLEM

For å bli medlem i Norwegen Afterskiteam må man:
• Minimum ha vært med på 1 av de 3 første turene til Norwegen Afterskiteam.
• Være over 20 år.
• Medlemmet må være hankjønn, type Homo Sapiens.
• Medlemmet må enten.
A. Ha tilbringt oppveksten på Nordmøre, eller
B. Ha en nær tilknytning til medlemmer som er oppvokst på Nordmøre.
• Ha en genuin interesse for ski og sosialt samvær.
• Betale årlig medlemskontingent.
• Klubben kan velge inntil 3 nye prospekt til være med på hvert års tur. Disse må være anbefalt av eksisterende medlemmer og innmeldt før årets julebord.
• Nye prospekt bærer genser innbrodert ”prospekt” på testturen.
• Nye prospekt evalueres og velges etter testturen av eksisterende medlemmer ved alminnelig flertall(2/3)
• Bestått testtur gir eksklusiv rett til medlemskap og innbrodert fullt navn på neste tur.

§ 4
EIERSKAP

Norwegen Afterskiteam eies til en hver tid av klubbens medlemmer.

§ 5
MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet for et år av gangen (1/1-31/12).
Kontingenten fastsettes årlig av styret, og legges frem for godkjenning av årsmøtet.
Kontingenten skal i sin helhet gå til å dekke kostnader i forbindelse med drift og organisering av aktiviteter for medlemmene i Norwegen Afterskiteam.

§ 6
MEDLEMSFORDELER

Norwegen Afterskiteam medlemmer skal:
• Kunne benytte seg av de medlemsfordeler klubben oppnår avtaler om.
• Kunne profilere seg som medlem av denne eksklusive klubb.
• Ha tilgang på klubbens felles utstyr gjennom ansvarlig i styret.

§ 7
FORPLIKTELSER

Medlemmer i Norwegen Afterskiteam forplikter seg til:
• Å gjøre seg kjent med, og følge de retningslinjer styret fastsetter.

§ 8
EKSKLUSJON

Styret kan etter eget skjønn frata, eller nekte enkeltpersoner medlemskap dersom:
• Det foreligger mistanke om at medlemmer, eller andre som søker medlemskap, driver aktiviteter som på noen måte kan skade klubbens rykte.
• Bevisst påfører klubben økonomisk tap.

§ 9
ÅRSMØTE

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Alle klubbens registrerte medlemmer har rett til å møte. Ved årsmøtets slutt håndhilser de fremmøtte og ønsker hverandre god jul.
Årsmøtet skal avholdes ved hvert årsskifte, senest siste helg før jul. Årsmøtet innkalles av Styret med minst seks ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet, må skriftlig meddeles Styret innen 1 uke i forkant av annonsert dato for årsmøte.

Det ordinære Årsmøtet skal avholdes etter følgende dagsorden:
1. Godkjennelse av innkallelse.
2. Styrets årsberetning.
3. Fremleggelse av regnskap.
4. Behandle innkomne forslag.
5. Fastsettelse av medlemskontingenten for påfølgende år, samt eventuelt budsjett.
6. Valg av nytt Styre.

Ethvert lovlig innkalt Årsmøte er beslutningsdyktig, uansett fremmøte. Ved voteringer under Årsmøtet teller kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer som har betalt kontingent.
Med unntak av voteringer på forslag om endring av vedtektene (§ 15), avgjøres alle avstemninger ved alminnelig flertall (2/3).
Styrets medlemmer har stemmerett på lik linje med andre klubbmedlemmer.
Ved stemmelikhet er Presidentens dobbeltstemme avgjørende.

§ 10
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært Årsmøte skal avholdes når Styret eller minst 1/3 av klubbens medlemmer forlanger det. Ekstraordinært Årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallelsen til møtet.
Innkallelse til votering under Ekstraordinært Årsmøte skal skje etter de samme bestemmelsene som gjelder for Årsmøtet (jfr. § 9).

§ 11
STYRET

Styret består av følgende medlemmer:
• President
• Visepresident
• Kasserer
• Styremedlem. Kan f. eks. Være:
o Materialforvalter
o Innkjøps-/sponsoransvarlig
o Arrangementsansvarlig
o Webansvarlig
o Sekretær

Alle medlemmene av Styret velges for ett år ad gangen.
Valg til styreverv foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn en kandidat til vervet, og gjøres i følgende rekkefølge:
1. President
2. Visepresident
3. Kasserer
4. Styremedlem

Styret innkalles til styremøte når Presidenten eller to av de øvrige styremedlemmene forlanger det.
Et styremøte er beslutningsdyktig når minst tre av Styrets medlemmer/varamedlemmer har møtt.
Alle Styrets beslutninger taes med alminnelig flertall (2/3).
Ved stemmelikhet har Presidenten dobbeltstemme.

§ 12
KLUBBENS MIDLER

Styret har fullmakt til å disponere klubbens midler i tråd med klubbens formål (§ 2).
Dersom enkeltstående innkjøp overstiger et beløp på kr. 5.000,-, skal det først godkjennes av Styret.

§ 13
VALGBARHET

Et hvert medlem som har betalt kontingent for inneværende år, kan velges til alle klubbens tillitsverv. Gjenvalg kan finne sted.

§ 14
REGNSKAP

Klubbens regnskapsår starter 1. januar og slutter 31. desember.
Regnskapet skal inneholde resultatregnskap og balanse.
Regnskapet med underliggende materiale for inneværende år skal legges frem på Årsmøtet for godkjennelse.

§ 15
KLUBBENS OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Norwegen Afterskiteam må først behandles på ordinært Årsmøte, etter at forslaget er gjort kjent i innkallelse til Årsmøtet (jfr. § 9). Blir oppløsningen vedtatt med minst 3/4 flertall, skal det innkalles til Ekstraordinært Årsmøte 6 -seks- måneder senere. Blir forslaget også vedtatt på det Ekstraordinære Årsmøtet med 2/3 flertall, beslutter det samme Ekstraordinære Årsmøtet hvordan klubbens midler skal disponeres.

§ 16
ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektsendringer kan bare besluttes av Årsmøtet med 2/3 flertall.
Forslag om endringer av vedtektene skal sendes skriftlig til Styret senest 01.10.XXXX.

Forbehold om eventuelle trykkfeil – Alle rettigheter © Norwegen Afterskiteam® – Sist endret 19.12.04